Rajya Sabha
Lok Sabha Rajya Sabha

 

A.A. Rahim
CPI(M)
03.04.2022 to 02.04.2028

Smt Jebi Mather Hisham
(INC)
03.04.2022 to 02.04.2028


Shri. Sandosh   Kumar
(CPI)
03.04.2022 to 02.04.2028

Shri.Jose K Mani
KC(M)
29.11.2018 to 01.07.2024

Shri.Binoy Viswom
CPI
02.07.2018 to 01.07.2024


Shri. Elamaram Kareem
CPI(M)
02.07.2018 to 01.07.2024

 

Shri.P.V.Abdul Wahab
IUML

21.04.2021 to 20.04.2027

 

Dr.V.Sivadasan
CPI(M)

21.04.2021 to 20.04.2027

Shri.John Britas
CPI(M)

21.04.2021 to 20.04.2027